СТРОИТЕЛСТВО

   „ВАЛЕО ИНВЕСТ“ ЕООД, Ви предлага професионални решения и строителни услуги в областта на промишленото и гражданското строителство.

   Дружеството е вписано в Централен професионален регистър на строителите и притежава следните удостоверения:
– Удостоверение № I – TV 020939 за ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения за строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
– Удостоверение № IV – TV 009852 за ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда за строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

   Строително-монтажните и строително-ремонтните работи се извършват при изключително строго съблюдаване на контрола по качеството и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Работи се с утвърдени и доказани марки материали, като приоритет в строително- ремонтния процес за нас е качеството на крайния продукт и доверието на клиента.За всеки обект се изготвят планове по безопасност и здраве, планове за действия при бедствия и аварии и оценка на риска. Разработени са мероприятия за опазване на околната среда, съответстващи на дейността на дружеството и се обръща особено внимание по прилагането им.Дружеството разполага с назначени дипломирани строителни инженери, строителни техници и квалифицирани строителни работници. Практика в работата ни е логистичното проучване за всеки изпълняван от нас обект, в т.ч. производители, клиенти, доставчици, пазар на труда и др.

 

 

 

 

строителство